Oversigt over de renparringsområder, der er tættest på GRAB og vores medlemmer.

Renparringsområder i nærheden af GRAB

På Sejerø er det Niels Brinck Møller Skovvangsvej 29, Søsum 3670 Veksø der har bier stående. Og på Orø og Nekselø er det Keld Brandstrup Reerslevvej 42 4291 Ruds Vedby der har bier stående.

Et renparringsområde betyder at der ikke må flyttes bier til området uden aftale og godkendelse af den biavler der har retten til området. I praksis betyder det at en evt. kommende biavler på øerne kun kan have bier efter forudgående aftale.

Det betyder at både den kommende biavler, men også den kyndige biavler der syner bierne, skal holde sig orienteret om hvor der er renparringsområder.

I Lov om Biavl står der:
Renavl, bevaringsforanstaltninger, m.v.

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler med henblik på sikring af renavl af bier, herunder om betingelser for godkendelse af en parringsstation.

Stk. 2. Ministeren kan endvidere for områder, hvor der gennemføres renavl af bier eller forsøgsarbejde, fastsætte regler til sikring af dette arbejde.

§ 8. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om forbud mod hold af arter eller racer af bier, som kan volde skade på avlede bier, eller som af øvrige avlsmæssige grunde må anses for uønskede.

§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om bevaring af bestemte arter eller racer af bier inden for et nærmere angivet område, herunder regler om

1) fjernelse eller tilintetgørelse af bifamilier af andre arter eller racer fra området og

2) forbud mod at flytte andre arter eller racer ind i området.

Stk. 2. Bevaringsforanstaltninger gennemført i medfør af stk. 1, begrænser ikke adgangen til erhvervsmæssig anvendelse af bier af arter eller racer, som det i øvrigt er tilladt at anvende inden for det pågældende område.

Stk. 3. Staten yder erstatning for tab, der påføres biavleren som følge af iværksættelse af bevaringsforanstaltninger i medfør af stk. 1.

 

Se vedlagte PowerPoint der er produceret af Danmarks Biavler Forening: Renparring der i overskrifter viser hvad vi som biavlere opnår ved at der er renparringsområder.