Hvordan er du forsikret?

Som medlem af Danmarks Biavlerforening er du dækket af 3 forskellige forsikringer, som foreningen har tegnet hos Gartnernes Forsikring.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du som biavler kan pådrage dig overfor tredjemand for skader forvoldt i forbindelse med biavlen.

Produktansvarsforsikring
Denne forsikring omfatter det produktansvar, du som biavler kan pådrage dig overfor tredjemand for honning solgt med én af Danmarks Biavlerforenings registrerede etiketter. Etiketten skal have påtrykt biavlerens navn og adresse. Honning forsynet med ”guldetiketten” er ligeledes omfattet af forsikringen. Eventuelle andre produkter end ren honning er ikke omfattet af forsikringen, ligesom honning solgt via grossister heller ikke er omfattet af forsikringen. Det er en betingelse for forsikringens dækning, at produktion og produkter opfylder de til enhver tid gældende myndighedskrav (f.eks. vedrørende mærkning af produkter), ligesom forskrifter givet af offentlige myndigheder skal være opfyldt. Branchekodens regler for ”God produktionspraksis” og ”God hygiejne praksis” forudsættes opfyldt.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Ifølge arbejdsskadesikringsloven har en arbejdsgiver (gælder også en forening) pligt til at tegne forsikring for ansatte, der udfører arbejde for arbejdsgiveren – uanset arbejdets varighed, og uanset om arbejdet er aflønnet eller ej. En forening skal således arbejdsskadesikre de personer, der udfører opgaver, der har karakter af arbejde i lovens forstand – og uanset om opgaven udføres af et medlem eller et ikke-medlem. Størsteparten af medlemmernes indsats i en lokal biavlerforening må betegnes som fritidsbeskæftigelse, og er dermed ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Kommer man til skade i sin fritid er man kun forsikringsdækket, hvis man selv har tegnet en fritids- eller heltidsulykkesforsikring. Men afgrænsningen mellem arbejde og fritid er hårfin, og afgøres i hvert enkelt tilfælde af Arbejdsskadestyrelsen. Hvis opgaven ligger inden for foreningens formål og inden for, hvad der er naturligt, og med rimelighed kan forventes af et medlem, betragtes det normalt som fritid. Hvis opgaven derimod ligger uden for foreningens formål eller går ud over, hvad der er naturligt, og med rimelighed kan forventes af et medlem, betragtes det normalt som arbejde i lovens forstand. Se mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: www.ask.dk. Forsikringen dækker den godtgørelse og erstatning, som en tilskadekommen vil være berettiget til efter arbejdsskadesikringsloven. Der kan blandt andet blive tale om godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og refusion af udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler.