Kopieret fra DBFs hjemmeside

Som ny indenfor biavlens fag er der mange nye ord at holde styr på. Derfor har vi fremstillet nedenstående ordbog som hjælp. Har du rettelser eller bedre forklaringer end dem vi har givet hører vi gerne fra dig.

Biavlerordbog
Affugter Maskine til at sænke fugtigheden i lokalet.
Aflægger Lille ny bifamilie
Afrikaniseret bi Krydsning mellem afrikansk og europæisk bi
Aftapningsmaskine Maskine til automatisk at sætte honning på glas.
Alarmferomon Duftstof, som udsendes af bierne til at alarmere fare på færde.
Allergi Overfølsomhed over for bier og deres produkter – især bistik.
Ambrosia Fast inverteret foderdej. Fabriksmærke
Ammebi Ung bi som fodrer larver eller dronning.
Ammefamilie Bruges i dronningeavl til at fodre dronninger
Antenne Føleorgan hos honningbien.
Apifonda Fast inverteret foderdej. Fabriksmærke
Apiinvert Flydende inverteret foder
Apis cerana Den asiatiske honningbi
Apis mellifera Den europæiske honningbi.
Arbejderbi Hunlig bi, som ikke er i stand til at lægge æg.
Arbejdercelle Vokscelle hvor arbejderbierne vokser op i.
Ascosphaera apis Se under biernes yngelsygdomme.
Aspergillus flavus Se under biernes yngelsygdomme.
Avlsfamilie Bifamilie, som udvælges af en dronningeavler, til videre avl af dronninger.
Bayvarol Pesticid til bekæmpelse af varroamider. Ikke tilladt Danmark.
Bestøvning Biernes overføring af pollen fra støvknap til støvdrager i blomsten.
Biblæser Maskine til at blæse bierne af honningtavlerne.
Bibrød Pollen sat ind i bitavlerne. Biernes proteinføde.
Bibørste Børste til at børste bier af honningtavler.
Bigift Giftstof i biens brod.
Bilus Lus der lever på bierne. Ofte dronningen.
Biskæg Kunstsværm der dannes om en dronning, som f.eks. er monteres på hagen.
Bistik Stik fra en honningbi.
Bisværm Bifamiliens naturlige formering.
Bisygdomsinspektør Administrere bisygdomslovgivningen i et lokalområde.
Bitømmer Anordning som sættes mellem honningmagasin og yngellejet. Bierne sluses ud af honningmagasinet.
Blomsterstøv Pollen fra støvknapperne.
Brod Biens stikke anordning.
Broder Adam Engelsk munk der udviklede den såkaldte buckfast bi.
Brugsdronning En dronning i en produktionsfamilie.
Brune bier Den oprindelige europæiske bi – Apis mellifera mellifera. Findes i Danmark kun på Læsø.
Buckfast-bi Kombinationsbi – hvor forskellige biracers gode egenskaber kombineres.
Bugløb Ekskrementklatter i stadet.
Bundliste Den nederste træliste i en ramme.
Bæreliste Den øverste træliste i en ramme.
Carnica Birace, som især er udbredt i de tysktalende lande. Stammer dog fra Slovenien.
Caucasica Birace, som især er udbredt i det sydøst europæiske område.
Cellebygger Bruges i dronningeavlen. Bisamfund som bygger dronningeceller.
Celleforsegling Vokslåget der lukker vokscellerne.
Cellekop Begyndelsen til en dronningecelle.
Dansk standard Standardmål for dansk bimateriel.
Diastatisk index Enzym aktivitet i honning.
Dobbelt omsætning Anvendes til bekæmpelse af Ondartet bipest. Se biernes yngelsygdomme.
Drejsesi Drejbar honningsi, til sining af nyslynget honning.
Drivfodre Fremme biernes yngelansætning, med tynd sukkeropløsning.
Dronecelle Hanbiens yngelceller.
Dronemoder Dronning som er løbet tør for sæd, men stadig lægger æg.
Dronesamlingsplads Parringsplads hvor droner samles.
Droneslag I august måned, når der ikke længere er brug for dronerne, smides de ud af bistadet af arbejderbierne.
Dronetavle Vokstavle med dronepræg (cellestørrelse 5,8 mm), hvori der produceres droner.
Droneyngelfjernelse Driftsform til fangst af varroamider.
Dronning Eneste æglæggende individ i bisamfundet. Styrer bisamfundet.
Dronningeavl Fremavl af bidronninger med ønskede egenskaber.
Dronningecelle Den celle som dronningen vokser op i.
Dronningegitter Gitter, som sættes imellem ynglelejet og honningmagasin, for at hindre dronningen i at lægge æg i honningmagasinet.
Dronningeløs Bifamilie uden dronning.
Dronningeret bifamilie En bifamilie som har fungerende dronning.
Druesukker Honning består hovedsagligt af druesukker (glukose) og frugtsukker (fruktose).
Duftkirtel Kirtler der udsender dufte fra honningbien.
Ekstrafloralt nektarie Nektarier udenfor blomsten, som producere nektar.
Enzym Enzymer spalter forskellige sukkerstoffer. Enzymer virker aktivt i uopvarmet honning.
Europæisk bipest En yngelsygdom. Se yngelsygdomme.
Fejekasse En anordning til frasortering af droner og dronninger.
Fejlflyvning Et fænomen hvor en bi vender tilbage til en fremmed bifamilie ved en fejl.
Feromon Duftstof til kommunikation, som udsendes af bier og dronninger.
Flumetrin Aktivt stof i Bayvarol. Stoffet er ikke tilladt i Danmark.
Fluvalinat Tau-fluvalinat. Det aktive stof i Apistan. Ikke godkendt i Danmark.
Flytteattest Lovkrav ved flytning af bifamilier.
Flyvespalte Biernes åbning ind til bistadet.
Foderdej Sukkerfoder i dejform. Specielt godt til at fodre parringskassetter.
Fodersaft Den saft som larver fodres med. Produceres af unge bier.
Forgiftning I biavl tænkes på sprøjtemidler brugt i landbruget og villahaver, som er skadelig for honningbier.
Forkølet yngel Dødt yngel, som skyldes koldt yngelleje. Se biernes yngelsygdomme.
Forseglet honning Inddampet honning forsegles med et vokslåg for bedre konservering i bistadet.
Forædling Fremavl af yderige og sygdomstolerante bier
Fruktose Se druesukker.
Følgebi Bier til at fodre dronningen under transport og tilsætning.
Gele royale Den fodersaft som dronninger bliver fodret med.
Glukose Se druesukker.
Gæring Ved for højt vandindhold kan honning starte med at gære.
Halmkube Oprindelige bikuber lavet af halmstrå.
Hjørneklods Afstandsholder på en biramme.
HMF Hydroxy-methyl-furfural er et stof som dannes når honning  opvarmes.
Hofmannsramme Biramme, uden hjørneklodser.
Honningcelle Biceller hvor honningen indlejres.
Honningdug Honning som er produceret af bladlus afsondringer.
Honningløsner Anordning til at løsne lynghonning med.
Honningmave Mave hvor bien opbevarer den indsamlede nektar.
Honningpresse Honningpressen presser honningen udaf bitavlerne, modsat en honningslynge.
Honningtavle Tavle med honning i.
Hullet yngelleje Yngeltavle med mange åbne celler.
Hygiejnisk bi Bier som  har høj hygiejnisk adfærd.
Håndvalse Hånddrevet valse til prægning af vokstavler
Indskud Plade som skubbes under yngellejet.
Insemination Kunstig befrugtning af bidronning.
Invertase Enzym som spalter rørsukker til druesukker og fruktose.
Invertsukker Sukkeropløsning som er inverteret til de sukkerarter som honningbien foretrækker.
Italiensk bi Den gule honningbi – Apis mellifera ligustica.
Jomfrutavle Udbygget vokstavle, hvor der kun har været honning.
Kalkyngel Bisygdom. Se biernes yngelsygdomme.
Kap bien Birace fra kapområdet i Sydafrika. Apis mellifera capensis.
Katalase Enzym i honning
Kaustisk soda Æts natron. NaOH. Stærkt ætsende rengøringsmiddel.
Kielerstade Lille befrugtningsstade lavet i styropor. Anvender ca. 2,5 dl bier.
Kitin Biernes udvendige skelet er lavet af kitin.
Klækkebur Klækkebur / forsendelse bur. Lille bur med foder til forsendelse og tilsætnig af dronning.
Kokon Bilarven spinder en kokon på dens 9.-10. levedag. Herefter er den en puppe. Kokonen beskytter puppen.
Koldbyg Bitavlernes placering i forhold bifamiliens flyvesprække. Her vinkelret.
Kombinationsavler Dronningeavler som kombinerer forskellige biracer.
Krainer Se carnica.
Krystallisation Under dannelsen af krystaller bliver honningen fast.
Krämerplade Myresyreplade med 250 ml 85% myresyre til varroa-bekæmpelse.
Kuldelammelse Bier der flyver hen over kold jord kan blive lammet af kulde.
Kunstsværm Sværm lavet af biavleren.
Kunsttavler Vokstavler med cellepræg.
Kyndig biavler Biavler som har gennemgået et kort kursus med teori og praktik. Må udskrive flytteattester.
Langstroth Amerikansk biavler, som udviklede langstroth rammen og bistadet. Verdens mest udbredte rammemål.
Lavnormal Lille dansk rammemål. Bruges af 10% de danske biavlere.
Ligustica Birace som stammer fra Italien.
Loddeapparat Apparat til ilodning af voks i birammerne.
Lotmærkning Lovkrav om mærkning af alle fødevarer partier.
Lyngens bladbille Bille som lever af og på lyng.
Magasin Kasse til at sætte i eller ovenpå bistadet med nye rammer.
Maltsukker Sukkerstof som især findes i honninger som stammer fra bladlus, lyng osv.
McEvoys metode Se dobbelt omsætning.
Mellemaflægger En driftsform til at hindre sværmning.
Mjød Drik brygget på gæret honning.
Monticola Birace fra bjergområderne i landene omkring Kenya. Apis mellifera monticola.
Murbi Solitær bi, som ofte forveksles med honningbier. Murbier kan forvolde skade i gammelt murværks mørtel.
Myresyre Organisk syre som anvendes i enten 85% eller 60%’s form til varroa-bekæmpelse.
mærkning af dronning Dronninger mærkes med en mærkefarve for at kunne identificere hendes alder.
Nasonovs organ Duftkirtel på biens bagerste bagkropsringe.
Nektar Det planteprodukt som bierne omdanner til honning.
Norsk mål Norsk rammemål, som benyttes af 15% af de danske biavlere.
Nosema Encellet sygdomsfremkaldende dyr, som lever tarmen hos honningbien.
Nødcelle Nødceller laves når dronningen pludselig dør.
Observationsstade Stade med få tavler omgivet af glas, således af bierne kan iagttages.
Omlarvning Flytning af 1 døgn gammel larve til en cellekop hvorfra der opfostres dronninger.
Omsmeltning Smeltning af voks. Af  det smeltede voks laves nye vokstavler.
Ondartet bipest En yngelsygdom. Se yngelsygdomme.
Opstablingsstade Moderne bistade, som opbygges af ens moduler.
Ottetalsdansen Biernes kommunikationsdans. Angiver retningen til nektarkilden.
Pandeøjne Bierne har 3 punktøjne i panden, som registrere lysændringer.
Penibacillus larvae Bakterie som udvikler ondartet bipest.
Parringsfamilie Små parresamfund, hvor en uparret dronning parres.
Parringsflugt Dronningens parringsflugt. Dronningen opsøger en dronesamleplads, hvor parringen oftest sker.
Parringskasse Se parringssamfund
Parringsstation Isoleret område, oftest en ø, med bier af en kendt afstamning.
Parringstegn Dronning, som stadig har dronens parringsorgan siddende efter parringen.
Pest Se ondartet pest.
Podning Nyslynget honning tilføres en finkrystallinsk honning. Dette sikre en god krystalissation af den nyslyngede honning.
Pollen Blomsternes blomsterstøv
Pollenbukser Pollen indsamlet af honningbien, samles i de såkaldte pollenbukser under hjemtransporten til bistadet.
Pollenerstatning Forsøg på at efterligne pollen som proteinføde. Laves f.eks. af fiskemel.
Pollensamler Bi som kun samler pollen.
Polyuretan Kunststof til fremstilling af Rea-Dan bistader
Propolis Propolis er biernes antibakterielle forsvarsstof, som fremstilles af harpiks.
Pukkelyngel Droneyngel som er lavet i arbejderceller.
Puppe Stadiet efter larve. Fra 9. dagen til 21. dagen.
Radial slynge Slynge  hvor tavlerne er anbragt som egerne i et hjul.
Ramme Ramme til montering af vokstavle.
Refraktormeter Måler sukkerindhold og vandprocenten i nyslynget honning.
Renavlsområde Se parringsstation.
Renselsesudflugt Biernes første flyvedag i foråret hvor de tømmer deres tarm.
Resistens Udvikling af modstandsdygtighed.
Rugemaskine Udruger dronningeceller.
Runddans Biernes kommunikationsdans. Angiver afstanden til nektarkilden.
Rundlarve Stadie i biens larvetid.
Røgpuster Puster røg ned i bifamilien, inden man går til bifamilien. Beroliger bierne.
Røring Nyslynget honning skal røres for ikke at danne for store krystaller.
Røveri Stærke bifamilier kan røve svage bifamilier ud for honning.
Sakkarose Rørsukker, spaltes til druesukker og frugtsukker.
Sjølis honningløsner Apparat til løsning af lynghonning.
Skovhonning Se bladlusehonning.
Skrællebakke Bakke til at sætte den forseglede honningtavle på, inden vokslåget skrælles af.
Skrællegaffel Gaffel til at fjerne celleforseglingen på en honningtavle.
Skrællekniv Kniv til afskæring af celleforseglingen på honningtavle.
Skrællemaskine Maskine til fjernelse af celleforsegling på honningtavle.
Slynge Centrifuge til udslyngning af honning fra honningtavler.
Solvokssmelter Anordning til at smelte vokstavler med solens strålevarme.
Spejderbi Bi der afsøger nye trækområder eller boligområder.
Stadekniv Stadeværktøj, som især bruges til at løsne rammer og skrabe voks af bistadet.
Stadekort Notatføring af bifamiliens tilstand.
Stadevægt En vægt til vejning af bifamilier.
Stamtavle Stambogføring af en dronnings avlsmæssige herkomst.
Styropor Kunststof til fremstilling af styroporbikasser – flamingo.
Støbeform Form til støbning af kunstavler eller lys.
Støbte tavler Tavler som er støbte i en tavlestøbeform. Modsat valsede tavler.
Svansedans Biernes kommunikationsdans. Angiver afstanden til nektarkilden.
Sværmcelle Dronningeceller i bifamilier der vil sværme.
Sygdomsattest Se flytteattest.
sækyngel Se yngelsygdomme.
Tappemaskine Maskine til tapning af honning.
Tavlefast Avlsegenskab, der beskriver biers adfærd på bitavlen.
Tavlegade Rummet imellem to bitavler.
Thixotrop Lynghonnings geleagtige konsistens.
Tilsynsmand Bisygdomsinspektørens hjælper.
Transportbur Se indføringsbur
trækbi Ca. 1 måned gammel bi, som begynder at hente nektar hjem til bifamilien.
Trådbund Åben stadebund dækket af trådnet.
Trådstrammer Værktøj til at stramme tråden i bitavlerne.
Tør omlarvning Se våd omlarvning.
Ubefrugtet æg droneæg.
Udjævning Svage bifamilier får tilført yngeltavler fra stærke bifamilier.
Udskiftningscelle Dronningecelle beregnet på udskiftning af dronning.
Vagtbi Bi der holder vægt på bistadets flyvesprække og holder øje med hvilke bier der flyver ind i bistadet.
Valsede kunsttavler Kunsttavler produceret på en valse.
Vandingsanlæg Vand til bierne i bigården.
Vandrestade Modificeret trugstade. Gjort lettere og nemmer at håndtere ved flytning af bifamilierne.
Varmbyg Bitavlernes placering i forhold bifamiliens flyvesprække. Her parallel.
Varroa Snylter, som opformeres i biynglen.
Vingeklipning Klipning af dronningens vinge til at forhindre sværmning.
Vinterklynge Bierne overvintre i en kugle, med dronningen placeret centralt.
Vippesi Vippebar si til sining af nyslynget honning.
Vokslåg Vokslåg sættes over den færdige honning for at beskytte imod fugtighed.
Voksmøl Møl som æder brugte vokstavler.
Våd omlarvning Larven afsættes på en dråbe honning eller gele royale.
Yngelleje Det Område i bifamilien, hvor bifamiliens yngel befinder sig.
Yngelsygdom Sygdomme som angriber bifamiliens yngel. F.eks. Ondartet bipest eller sækyngel.
Yngeltavle Vokstavle indeholdende yngel.
Æglæggende arbejder Arbejderbi som lægger ubefrugtede æg. Forekommer i dronningeløse bifamilier.
Øparring Se parringsstation.