VEDTÆGTER

Vedtægter for Gl. Roskilde Amts Biavlerforening Stiftet 1880

Opdateret og godkendt på generalforsamlingen 2022.

 

 • 1 Navn og adresse

1.1 Foreningens navn er GL. Roskilde Amts Biavlerforening med hjemsted i Roskilde Kommune.

1.2 Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

 

 • 2 Formål.

2.1 Foreningens formål er gennem møder, kurser og uddannelse, udstillinger og lignende arrangementer, at virke for biavlens fremme samt udbrede kendskabet til bisygdomme og deres effektive bekæmpelse.

 

 • 3 Organisation.

3.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Biavlerforening (DBF), og er repræsenteret i DBF ifølge DBF’s til enhver tid gældende vedtægter.

 

 • 4 Medlemmer.

4.1 Som medlem kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Medlemskab dækker en husstand med en stemme.

4.2 Æresmedlemmer kan på forslag af bestyrelsen på en ordinær generalforsamling optages, når flertallet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

4.3 Medlemskab kan i særlige tilfælde nægtes når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal.

 

 • 5 Medlemskab.

5.1 Medlemmerne er underkastet de af Gl. Roskilde Amts Biavlerforening og DBF’s vedtagne vedtægter og retningslinjer.

5.2 Alle medlemmer er dækket af de til enhver tid gældende kollektive forsikringsordninger gennem DBF.

5.3 Et medlem, der udtræder af foreningen eller ekskluderes af bestyrelsen, mister ved udtrædelse de rettigheder, som er opnået igennem medlemskabet af DBF. Endvidere ophører rettighederne til brug af navn og logo.

 

 • 6 Kontingent.

6.1 Kontingentet til Gl. Roskilde Amts Biavlerforening fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og skal være betalt senest den 30. november.

6.2 Medlemsskabet ophører uden forudgående varsel pr. 31. december, såfremt kontingentet ikke er indbetalt pr. 30. november.

6.3 Æresmedlemmer er kontingentfri i Gl. Roskilde Amts Biavlerforening (GRAB).

 

 • 7 Bestyrelse.

7.1 Foreningens daglige ledelse udøves af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, som vælges for 3 år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst én gang i kvartalet.

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter hver ordinær generalforsamling med: Formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt fordeler formandskaberne på de enkelte udvalg.

7.4 Optagelse af medlemmerne der tidligere har været ekskluderet fra en Biavlerforening, skal før optagelse, godkendes af bestyrelsen.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.

7.6 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

7.7 Medlemmer af bestyrelsen er fødte formænd for foreningens udvalg.

7.8 Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for udvalg og bestyrelsesarbejde. Forretningsordenen skal indeholde arbejdsopgaver og kompetence.

7.9 Foreningen hæfter for de forpligtigelser den har indgået med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

7.10 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i fællesskab. Optagelse af lån og indgåelse af betalingsaftaler mv. kræver underskrift fra den samlede bestyrelse.

 

 • 8 Beslutningsreferater.

8.1 For foreningens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres der beslutningsreferater, som fremlægges på generalforsamlingen i “protokolform”.

8.2 Referaterne skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse for bestyrelsens medlemmer ved underskrift.

 

 • 9 Regnskab.

9.1 Kassereren fører foreningens regnskab og har pligt til at forevise et ajourført regnskab for bestyrelsen, når dette forlanges.

9.2 DBF medlemsregister er bestyrelsens primære adgang til oplysninger om medlemmerne. Bestyrelsen udpeger en dataansvarlig for foreningens håndtering af person- og medlemsdata.

9.3 Foreningens midler anbringes i en bank eller sparekasse efter bestyrelsens anvisning.

9.4 Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Kassereren afleverer det afsluttede regnskab til revisorerne senest den 1. februar.

9.5 Årsregnskabet forsynes - efter påtegning af revisorerne - med bestyrelsens underskrifter.

 

 • 10 Revision.

10.1 Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, valgt på den ordinære generalforsamling. Revisorer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted.

10.2 Revisorerne kontrollerer at beholdningen er tilstede samt at bilagene er i overensstemmelse med regnskabet.

 

 • 11 Generalforsamling.

11.1 Gl. Roskilde Amts Biavlerforenings højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Roskilde. Indkaldelse til generalforsamlingen skal altid mindst offentliggøres i Tidsskrift for Biavl én måned før afholdelse af generalforsamlingen med angivelse af tidspunkt og sted.

11.2 Årsregnskabet, og bestyrelsens forslag til budget for det kommende drifts år og eventuelle indkomne forslag skal bekendtgøres i Honning Magasinets februar nr. før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fremsendes skriftligt, herunder e-mail og skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Forslagsstilleren skal personligt redegøre for forslaget på generalforsamlingen.

11.3 Alle fremmødte og registrerede medlemmer, dog jvf. § 11 pkt. 6, har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Alle myndige medlemmer er valgbare. Hvert medlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen.

11.5 Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan maksimalt stemme med én fuldmagt.

11.6 For at kunne stemme på generalforsamlingen er det en betingelse, at pågældende har været medlem af foreningen i mindst 60 dage inden generalforsamlingen.

11.7 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens drift til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens visioner samt handlingsplan.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budgetforslag for det indeværende regnskabsår.
 7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår.
 8. Valg af: a. Bestyrelse. b. Suppleanter. c. Revisorer.
 9. Eventuelt.

 

 • 12 Ekstraordinær generalforsamling

12.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter motiveret krav herom, ledsaget af en dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtagelsen af en sådan begæring. Indkaldelsen skal ske skriftligt, herunder e-mail, til alle medlemmer med mindst 8 dages varsel. Forslagsstillerne/underskriverne skal give møde.

 

 • 13 Vedtægtsændringer.

13.1 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling, når 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor.

 

 • 14 Eksklusion.

14.1 Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmer, hvis de ikke overholder foreningens gældende vedtægter, eller udviser ukollegial eller vanærende optræden inden for foreningens rammer. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

 

 • 15 Opløsning af foreningen.

15.1 Forslag til foreningens opløsning kan kun behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

15.2 Opløsning af foreningen kan kun finde sted når beslutningen træffes med mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede afgivne stemmer.

15.3 Eventuelle overskydende midler tilfalder et almennyttigt formål.

15.4 Ved sammenlægning med andre lokalforeninger under DBF bortfalder § 15.1, 15.2 og 15.3.